@สพม.กาฬสินธุ์

E-Service

คู่มือการใช้งาน Amss++.

รหัสหน่วยงานสำหรับเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ คือ 00460001
รหัสหน่วยงานสำหรับเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ คือ 00460001

Braeking News

ข่าวจากกลุ่มงานต่างๆ

ประกาศ/คำสั่ง

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

รายงานโครงการ/กิจกรรม

การเปิดเผลข้อมุลสาธารณะ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
– O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
– O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
– O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
– O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
– O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– O19 รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
– O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
– O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– O26 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
– O27 การสร้างวัฟฒนธรรม No Gift Poicy
– O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
– O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
– O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
– O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– O32 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
– O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน