การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สู่กระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

คลิกชมภาพกิจกรรมชุดที่ 1   คลิกชมภาพกิจกรรมชุดที่ 2

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ได้มีพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สู่กระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งเป็นการอบรมครูผู้สอน 86 คน จาก 55 โรงเรียน โดยมีนางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเป็ด และมีนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานดำเนินงาน โดยได้เสนอวัตถุประสงค์ของการอบรมโดยสรุปว่า การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถมองเห็นความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนและสามารถวางแผนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่เข้าใจได้ง่ายและได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้เหล่านั้นอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตจริงต่อไป


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..