ประวัติความเป็นมา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่        ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดำเนินการบริหารจัดการโดย นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์และคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

            1.1 ที่ตั้ง

                ถนนถีนานนท์ ตำบลโพนทอง   อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ 043-810543  โทรสาร 043-810620

เว็ปไซต์  http://www.sesaoksn.go.th

1.2 อาณาเขต

      ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดอุดรธานี โดยมีลำน้ำปาว
และห้วยพันชาด เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้             ติดต่อกับ    จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร โดยมีสันปันน้ำ
ของเทือกเขาภูพาน เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    จังหวัดมหาสารคาม โดยมีลำน้ำชี เป็นเส้นแบ่งเขต และ
บางส่วนติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..