ดร.วรพงษ์ เถาว์ชาลี และนายเฉลิมพล ถิ่นละออ รองผอ.รร. รับมอบหมายจากนายชูชัย ประทุมขันธ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่ประหยัดและอดออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..