ผลการตรวจสอบภายในและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านแผน ด้านการเงิน ด้านการบัญชีและด้านพัสดุ ได้รับคะแนนเต็ม 100 โดยนายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..