พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบกระบวนการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

คลิกชมภาพกิจกรรม  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ชุดที่ 3

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.กาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การออกแบบกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)” ได้รับเกียรติจาก นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ มาเป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

และการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษา สพม.กาฬสินธุ์ ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) จากโรงเรียนสังกัด ทั้ง 55 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน โดยจัดการอบรม 2 วัน คือ 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และการจัดการ เรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) คือ ท่านสายรุ้ง น้อยนาจารย์ และ ท่าน ดร.นิพพิทา กุลชิต และ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมกับขอบคุณโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการอบรม


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..