รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผลฯ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..