โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์(google meet)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..