โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..