โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..