โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การใช้แบบประเมินและสำรวจข้อมูลเด็กปฐมวัย โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน เก่ง ดี มีสุข

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..