โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดการคัดกรองการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..