โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 26 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 26 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค🥇ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 1 โครงงาน
และได้เป็นตัวแทนแข่งระดับชาติ ได้แก่
นายนรากร นนทะมาตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 (EAC)
นางสาวฐิติมาพร ทองบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 (EAC)
นางสาวณิศวรา นระแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 (EAC)
ครูที่ปรึกษา
นายชุมพล ชารีแสน
นายสุริยา โพธิ์เปี้ยศรี
.
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 1 โครงงาน
นางสาวกุลนันท์ รักษาวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 (EAC)
นางสาววิชญาดา บุญอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 (EAC)
นายภูริพัฒน์ ภูพาที นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 (EAC)
ครูที่ปรึกษา
นายชุมพล ชารีแสน
นายสุริยา โพธิ์เปี้ยศรี

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..