โรงเรียนกุฉินารายณ์ รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 /2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 24 มกราคม 2567 ดร.อานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 /2566 นำโดย
นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ดร.วิญญู อุตระ และนางสุภาพ โคตรเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล วิธีการ รูปแบบการจัดการศึกษา เยี่ยมชมชั้นเรียนให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

 


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..