โรงเรียนอนุกูลนารีเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันที่ 25 ตุลาคม 2566
โรงเรียนอนุกูลนารีเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2566

โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นผู้มอบรางวัล ดังนี้
1.รางวัลการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนอนุกูลนารี
2.รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาเป็นเลิศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน นายเอกรักษ์ สารปรัง
3.รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชายอดเยี่ยม นางสาวเกศรินทร์ นาทองคำ
4.รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน นางศิริพร ประทุมขันธ์
5.รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน นางปิยวรรณ ภูนาสูง
6.รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน นางธันยชพร แสนชมภู
7.รางวัล การขับเคลื่อนพันธกิจด้านสังคม และสาธารณสุข โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..