12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโปงลาง การประชุมผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพม.กาฬสินธุ์ มี นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ชมภาพบรรยากาศการประชุม

12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพม.กาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ และนายตระการเกียรติ ปากเสนาะ ตลอดจนผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทุกคน ร่วมประชุม

ในการประชุมฯ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย  ได้เน้นย้ำถึงแนวนโยบายและข้อราชการต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  • นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
  • นโยบายด้านการบริหารงาน มุ่งเน้นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  • นโยบายด้านบุคลากร มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายภารกิจและแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทุกคน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

การประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทุกคน ได้เข้าใจถึงแนวนโยบายและข้อราชการต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..