โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับและส่งเสริม ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับการติดตามการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุลบอล ๗ คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่น ๑๔ ปี ชาย และรุ่น๑๖ ปี ชาย ดิวิชั่น ๒

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์(google meet)

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ และมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายรชธร สุวรรณหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่ิองในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more