ผลการคัดเลือกการเขียนความประทับใจทีมีต่อพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราขเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

แนาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดรายเอียด ระบบจับ

Read more

กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพ

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสร

Read more