โรงเรียนนามนพพิทยาคม จัดกิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more