รายงานผลการศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วม โดยกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. (Cluster)

“ดาวน์โหลดเล่มรายงา

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สพม.กาฬสินธุ์ รอบ 6 เดือน

“ดาวน์โหลดเล่มรายงา

Read more

รายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเล่มรายงานฯ

Read more

ประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่

Read more