โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

Read more

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Read more