รายงานผลการศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วม โดยกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. (Cluster)

“ดาวน์โหลดเล่มรายงา

Read more

เล่มรายงานผลการสดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2566 สพม.กาฬสินธุ์Read more