คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

1.  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ 

2. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 

3. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

6. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ 

7. คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

8. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

9.  คู่มือการปฏิบัติงานกล่มพัฒนาครูฯ

10.  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..