การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ข้อมูลพื้นฐาน
– O1 โครงสร้างหน่วยงาน
– O2 ข้อมูลผู้บริหาร
– O3 อำนาจหน้าที่
– O4 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..