@สพม.กาฬสินธุ์

Braeking News

ข่าวจากกลุ่มงานต่างๆ

ประกาศ/คำสั่ง

No posts found.

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

No posts found.

ข่าวสาร สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

การเปิดเผยข้อมุลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

+ ข้อมูลพื้นฐาน

    – โครงสร้าง

    – ข้อมูลผู้บริหาร

    – อำนาจหน้าที่

    – แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

    – ข้อมูลการติดต่อ

    – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

+ การประชาสัมพันธ์

     – ข่าวประชาสัมพันธ์

+ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

      – Q&A

      – Social Network

          > fanpage ประชาสัมพันธ์ สพม.กาฬสินธุ์   

          > Youtube Channel

+ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค

      – นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      – ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

        แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

       – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

       – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

       – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

        คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

       – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

       – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

       – E-Service 

+ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

       – ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

       – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

       – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

+ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       – นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

       – การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

       – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

+ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

+ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

       – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

+ นโยบาย No Gift Policy

       – ประกาศเจตจำนงสุจริต

       – การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

       – รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

+ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

       – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

       – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

+ แผนการป้องกันการทุจริต

       – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

       – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

       – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Best practice Active Learning

รายงานโครงการ/กิจกรรม

No posts found.