การยกเลิกขอสำเนาเอกสารทางทะเบียนราษฏร์จากผู้มาขอรับบริการ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ประกาศยกเลิกขอสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..