การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

7 ธันวาคม 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดย สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

การประชุมครั้งนี้มีรอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ทั้ง 4 คน พร้อม ผอ.กลุ่ม หน่วย และผู้รับผิดชอบโครงการ สพม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง

นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวว่า ระบบ eMENSCR เป็นระบบสำคัญในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ 2567 ได้มีการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันท่วงที ณ ห้องประชุมโปงลาง สพม.กาฬสินธุ์


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..