กำหนดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

สพม.กาฬสินธุ์ ขออนุญาตนำเ

Read more

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการตอบ ITA 2024

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เ

Read more

สพม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเคารพสถาบันและกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เ

Read more

นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้SMART STCI ModelRead more

เล่มรายงานผลการสดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2566 สพม.กาฬสินธุ์Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์

  📌ประกาศรายชื่อผู้ม

Read more

สพม.กาฬสินธุ์ ร่วมเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

      สพม.กาฬสินธุ์ ร่วมเ

Read more