นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงฯ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ

เก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเสียงพิณ ชั้น 2 สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..