สพม.กาฬสินธ์ุ จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษา สุจริต เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

 

 

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.15 น. นายธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ  มอบหมายให้นายสถาพร  ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์  เพื่อสร้างความตระหนัก ความรัก ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความีระเบียบ วินัย และการเป็นข้าราชการที่ดี จากนั้น นายสถาพร  ภูบาลเช้า ได้พบปะแจ้งข้อราชการและภารกิจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม โดยให้ ผู้อำนวย การกลุ่มในสำนักงานที่มีข้อราชการได้แจ้งข้อราชการให้บุคลากรในสังกัดทราบ ณ บริเวณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ

 


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..