โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับมอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัลตามขอบเขตของงาน โครงการโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..