นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมโรงเรียนฆ้องชัย เพื่อพบปะและเฝ้าระวังน้ำท่วม

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

คลิกดูรูปภารกิจ ผอ.เขตฯ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมโรงเรียนฆ้องชัย เพื่อพบปะและเฝ้าระวังน้ำท่วม โดยมีผู้บริหาร โดย นายนายมนต์ชัย ไวมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ  สมโภชน์ นันบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ และรับฟังแนวนโยบาย

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อพบปะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนฆ้องชัย เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและครู เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนฆ้องชัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องจากโรงเรียนฆ้องชัยตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ซึ่งหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนจะดำเนินการอพยพนักเรียนไปยังสถานที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในโรงเรียนฆ้องชัย ดังนี้

  1. เน้นย้ำให้ผู้บริหารและครู ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์อย่างเคร่งครัด
  2. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  3. พัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
  5. ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

นายมนต์ชัย ไวมาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัย กล่าวว่า โรงเรียนฆ้องชัยขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ที่ให้ความสำคัญและลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนฆ้องชัยในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนจะรับนโยบายที่ผู้อำนวยการมอบให้ไปดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนฆ้องชัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..