9 ธันวาคมของทุกปี วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของทุกประเทศ

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตแห่งสหประชาชาติ (United Nations Convention Against Corruption) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และได้มีการกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) อีกด้วย

โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ รัฐบาลไทยได้กำหนดให้แนวคิดในการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) คือ “ต่อต้านคอร์รัปชัน เสริมสร้างธรรมาภิบาล พัฒนาประเทศ”

กิจกรรมที่ดำเนินการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในแต่ละปี มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต การมอบรางวัลแก่บุคคลหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการต่อต้านคอร์รัปชัน การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น

การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันได้ ดังนี้

– ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริต
– ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
– มีส่วนร่วมในการสอดส่องตรวจสอบการทุจริต
– แจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การร่วมมือกันต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลให้กับประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..